4.1. Opetuksen yleiset tavoitteet

Lukiomme opetus järjestetään valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) määriteltyjen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus laaja-alaisen yleissivistyksen hankkimiseen: opetus sisältää luontoa, ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuureja koskevaa eri tieteen- ja taiteenalojen tuottamaa tietoa.

Tampereen normaalikoulussa luodaan pohjaa elinikäiselle opiskelulle mm. siten että opiskelijan taitoja tiedon hankkimiseksi ja käsittelemiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi painotetaan kaikissa opinnoissa. Opiskelijoita rohkaistaan oma-aloitteisuuteen sekä tieto- ja viestintätekniikan monipuoliseen käyttöön. Opiskelussa korostetaan yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia ryhmissä ja verkostoissa. Opiskelijoita kannustetaan toimimaan joustavasti ja muovaamaan tarvittaessa omia käsityksiään ja toimintaansa. Koulun toiminta tähtää myös siihen, että opiskelija oppii arviomaan kriittisesti työskentelyään ja kehittymistään oppijana.

Lukiossamme yhteistyö, vuorovaikutus ja viestintätaitoja kehitetään yhteisöllisten opiskelun erilaisten muotojen avulla. Opiskelijan tietoisuutta ihmisten toiminnan vaikutuksesta maailman tilaan kehitetään paitsi eri oppiaineiden opetuksessa myös erilaisia kansainvälisiä projektitöitä tehtäessä. Tämän toiminnan avulla edistetään myös opiskelijan taitoa tunnistaan ja käsitellä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja globaaleja eettisiä kysymyksiä. Näiden pohjalta opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus valintojen ja niiden seurausten pohdintaan, vastuuntunnon kasvamiseen ja toimimiseen demokraattisessa yhteiskunnassa ja maailmassa.

Lukiomme rohkaisee opiskelijoita terveeseen itsetuntoon ja oman persoonallisen erityislaatunsa tunnistamiseen sekä omien havaintojen, tulkintojen ja esteettisten näkemysten ilmaisemiseen. Kaikki lukio-opetus normaalikoulussa tukee yrittäjyyttä ja tähtää siihen, että opiskelija pystyy suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan, koulutustaan ja tulevaa työelämäänsä. Tällä toiminnallaan koulu pyrkii luomaan edellytyksiä opiskelijan myöhempään elämään, jotta se olisi monipuolista ja täysipainoista.