Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.18. Yhteiskuntaoppi

5.18.1. Yleistä

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteis­kunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöstä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Opetus perustuu yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tampereella yhteiskuntaopin opetuksessa on mahdollista huomioida Tampereen kaupungin tulevaisuusstrateginen näkemys Tampereesta korkean teknologian keskuksena. Yhteiskuntaopin opetuksessa on mahdollista ottaa esille paikallista poliittista ja taloudellista päätöksentekoa ja seurata niiden asioiden valmistelua ja päätösten syntyä. Tampere tulee huomioida myös yhtenä alueyhteisönä Euroopan unionissa.

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suositellaan, että kurssit kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suoritettaisiin järjestyksessä.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kurssin itsenäisesti, vaadittavasta kirjallisuudesta ja mahdollisista lisätehtävistä, kuten tutkielmasta tai kirjoitelmasta, on erikseen sovittava opettajan kanssa. soveltavien kurssien suorittamisesta päätetään erikseen.

5.18.2. Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.18.3. Arviointi

Yhteiskuntaopin arvioinnissa huomiota kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoisia arviointikeinoja. Tärkeää yhteiskuntaopissa on myös seurata ajankohtaisia tapahtumia ja yhteiskunnallista muutosta median kautta.

Jokaisen kurssin alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin perusteet ja sovitaan kullakin kurssilla tarkemmat yksityiskohdat. Pakolliset, valtakunnalliset syventävät ja koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numerolla.

Yhteiskuntaopin koulukohtaiset syventävät kurssit liittyvät tavoitteiltaan ja sisällöiltään valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Soveltavat kurssit voivat olla esim. eheyttäviä kursseja tai menetelmäkursseja tai muun koulutuksen järjestämiä kursseja.

5.18.4. Aihekokonaisuudet

Yhteiskuntaoppi käsittelee aihekokonaisuuksia sekä taloudellisesta, sosiaalisesta, poliittisesta että oikeudellisesta näkökulmasta. Aihekokonaisuuksia lähestytään yhteyksillä eri sidosryhmiin. Yhteiskuntaopin opetuksessa voidaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien sisältöä ja merkitystä. Aktiivisen kansalaistoiminnan merkitystä tarkastellaan paikalliselta tasolta globaalille tasolle. (YH 1, YH 4). Opiskelijoille esitetään omakohtaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia esim. eri kansalaisjärjestöissä ja Euroopan unionin projekteissa. Yrittäjyyden maailma avautuu esim. yhteistyöllä eri yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. (YH 2).

HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Hyvinvointipalvelujen, oikeuslaitoksen ja turvallisuusjärjestelmän merkitystä (YH 1, YH 2, YH 3, YH 4) tarkastellaan myös käytännössä tutustumalla esim. sosiaalitoimen, oikeuslaitoksen, armeijan ja poliisin toimintaan.

KESTÄVÄ KEHITYS

Sekä kestävä elämäntapa että ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys korostuvat samanaikaisesti yhteiskuntaopin opetuksessa. Opiskelija oppii myös vaikuttamiskeinoja paikalliselta tasolta globaalille tasolle saakka. Aihekokonaisuutta voidaan toteuttaa yhteistyöllä esim. eri kansalaisjärjestöjen, kuten luonnonsuojelujärjestöjen ja yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen yksikköjen kanssa. (YH 1, YH 2, YH 4).

KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN TUNTEMUS

Yhteiskuntaoppi lisää opiskelijan tietoisuutta siitä, miten erilaiset arvot vaikuttavat omassa arjessa, yhteiskunnassa ja maailmassa sekä tukee opiskelijan kulttuuri-identiteetin muodostumista (YH 1, YH 4). Yhteistyötä voidaan tehdä eri kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen sekä yliopiston eri ainelaitosten ja museoiden, arkistojen kanssa.

TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA

Yhteiskuntaopin kursseilla tarkastellaan teknologian vaikutusta elämäntapaan ja talouteen, kuten työllisyyteen ja työn sisältöön. Aihekokonaisuutta voidaan syventää yhteistyöllä esimerkiksi eri alojen yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen ja museoiden kanssa. (YH 1, YH 2).

5.18.5. Pakolliset kurssit

YH 1 Yhteiskuntatieto

Kurssiin tavoitteena on saada opiskelijat syvällisesti tutustumaan ja ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan rakenne, muotoutuminen ja se, miten yhteiskunta toimii ja miten kukin meistä voi siinä vaikuttaa. Kurssilla käsitellään valtaa, sen ilmenemismuotoja ja sitä, miten valtaa käytetään ja tavoitellaan, kuten esimerkiksi puolueet. Kansalaisen perusoikeudet ja kansalaisen velvollisuudet tehdään tutuksi opiskelijoille. Tutustutaan myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja siihen, miten kansalaisten turvallisuudesta huolehditaan. Tavoitteena on saada opiskelijat toimimaan vastuullisina ja aloitteellisina kansalaisina sekä omassa kunnassaan, valtiollisella tasolla kuin Euroopan laajuisestikin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys

Suomen väestörakenne

Hyvinvointivaltio

Valta

Vaikuttaminen

Demokratia ja kansalaisyhteiskunta

Globaali vaikuttaminen

Vaikuttamisen haasteet

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät

Perusoikeudet

Tuomiovalta ja järjestysvalta

Turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat

Sosiaalipolitiikka

AIHEKOKONAISUUDET

Kurssi antaa mahdollisuuden painottaa aihekokonaisuuksia: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, Hyvinvointi ja turvallisuus, Kestävä kehitys, Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen, Teknologia ja yhteiskunta, Viestintä ja mediaosaaminen, Verkostoituminen ja Kansainvälisyys

YH 2 Taloustieto

Kurssin tavoitteena on saattaa opiskelija ymmärtämään talouselämän keskeisiä toimintaperiaatteita. Sen aikana käsitellään mikro- ja makrotalouden teorioita, käsitteitä ja kysymyksiä. Kurssilla käsiteltävät teoriat pohjaavatkin näiltä osin taloustieteisiin. Käsittelyn aikana talouden kysymyksiä tarkastellaan kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Talouden rakenteiden tarkastelussa käytetään hyväksi erityyppisiä tilastoja sekä muuta lähdemateriaalia.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Suomalaisten elinkeinot

Taloudellinen toiminta ja yritykset

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

Julkistalous

Suomi kansainvälisessä kaupassa

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät

AIHEKOKONAISUUDET

Kurssin aikana on mahdollista painottaa aihekokonaisuuksia: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, mm. yrittäjyyden perusteiden sekä talouden toimintamallien opiskelun kautta. Myös kestävä kehitys- kokonaisuus nousee kurssilla esiin talouden tulevaisuuden ja globalisaation myötä kuten kansainvälisyyskin.

5.18.6. Valtakunnalliset syventävät kurssit

YH 3 Kansalaisen lakitieto

Kurssin avulla on mahdollista saada opiskelijat ymmärtämään Suomen oikeuslaitoksen rakennetta ja sen kehityshistoriaa. Opiskelijoille tulee selväksi tehtävien ja eri oikeustapausten kautta heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ja vastuunsa kansalaisina, ja mitä siitä seuraa, jos rikkoo yhteiskunnan lakeja vastaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Lakitiedon perusteet

Suomen oikeushistoria

Oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä

oikeudellisen tiedon hankkiminen

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

Perheoikeus

Työoikeus

Kuluttajansuoja

Velka, takaus ja maksukyvyttömyys

Asuminen

Muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin

Rikos – ja prosessioikeus

Oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot

Rangaistukset

Kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

AIHEKOKONAISUUDET

Kurssilla on mahdollista ottaa huomioon seuraavat aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä kansainvälisyys.

YH 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksityisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Eurooppalainen identiteetti

Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa

Euroopan unionin alueelliset vaikutukset

Euroopan unionin haasteet

AIHEKOKONAISUUDET

Kurssi antaa mahdollisuuden painottaa aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä ja mediaosaaminen sekä kansainvälisyys.

5.18.7. Koulukohtaiset kurssit

YH 5 Avoin ja aktiivinen yhteiskunnan osallistuja – yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kurssilla on mahdollista syventää ja kerrata Yhteiskuntatieto- (YH 1), Taloustieto- (YH 2), Kansalaisen lakitieto – (YH 3) sekä Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni – (YH 4) kurssien keskeisiä aiheita. Opiskelija saa näiden sisältöjen kautta kokonaiskuvan suomalaisen yhteiskunnan ja eurooppalaisen yhteisön rakenteista sekä toiminnasta. Kurssi valmentaa opiskelijaa vastaamaan yhteiskuntaopin ainereaalin tehtäviin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Sisältö

Yhteiskuntaopin ainereaali

Yhteiskuntatieto

Taloustieto

Kansalaisen lakitieto

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Aihekokonaisuudet

Kurssi antaa mahdollisuuden painottaa mm. seuraavia aihekokonaisuuksia: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, Hyvinvointi ja turvallisuus, Kestävä kehitys, Teknologia ja yhteiskunta, Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, Kansainvälisyys sekä Verkostoituminen.

Arviointi

Kurssi arvioidaan samalla tavalla kuin muutkin yhteiskuntaopin kurssit lukion opetussuunnitelmien arviointiohjeiden mukaan.

YH9 Liikeideasta yrityksen perustamiseen

Kurssilla perehdytään yrityksen perustamiseen, liikeidean kypsyttelyyn, yritysmuodon valintaan, lainsäädäntöön ja rahoituksen järjestämiseen. Kurssilla vierailee yrittäjiä kertomassa omasta liikeideastaan ja työstään yrittäjinä. Kurssin aikana tehdään yritysvierailuja yrityksiin. Kurssin aikana saadaan valmiiksi oma liikeidea, jonka pohjalta nuoret perustavat toimivan yrityksen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

 

Arviointi
Hyväksytty / hylätty

 

YH10 Markkinointi 1

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. Arvioinnin perusteena ovat läsnäolo, aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja suhtautuminen työhön, yhteistyökyky ja kyky ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä työryhmän jäsenenä. Ryhmätöiden luonteesta riippuen osana arviointia myös kurssilla opittujen asioiden pohjalta laadittu kirjoitelma.

YH11 Nuori yrittäjä – projektikurssi

Liikeideasta yrityksen perustamiseen kurssin jatko-osa, jossa nuoret perustavat oman NY-yrityksen. Nuoret tutustuvat yrittämiseen ja siihen liittyviin asioihin käytännössä toimimalla yrityksessä, jonka toiminnasta he itse ovat vastuussa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Hyväksytty / hylätty

 

YH12 Suomen talouspolitiikka

Kurssilla perehdytään Suomen talous- ja elinkeinoelämään ja tutustutaan talous-poliittiseen päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin paikallistasolta valtiolliselle tasolle. Kurssilla seurataan Suomen ja yritysten talouteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssiin sisältyy opintoretkiä ja yritysvierailuja.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanalla.

 

YH13 Sijoittamisen mahdollisuudet

Kurssilla syvennetään taloustiedon kurssilla opittua. Tutustutaan esimerkiksi asunto-sijoittamiseen, sijoitusrahastoihin ja muihin sijoittamisen eri muotoihin, kuten esimerkiksi metsä, vakuutukset, taide ja jalometallit.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

 

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanalla.

 

YH14  Markkinointi 2

Kurssin sisällöt jatkavat ensimmäisen vuoden kurssin, Markkinointi 1, esittelemiä aihei-ta. Pääpaino kurssilla on ryhmäläisten omien NY-yritysten mainonnan suunnittelulla ja toteuttamisella. Opiskelijoiden omien yritysten tarpeita tarkastellen pyritään ymmärtä-mään mainonnan kohdentamisen keskeisiä käytäntöjä.

 

Kurssilla tarkastellaan tarvelähtöisesti mainonnan eri muotoja ja mainoksen tehokasta kohdentamista. Keskeistä on opiskelijan oma toiminta ja mainoksen valmistaminen oman yrityksen tarpeisiin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. Arvioinnin perusteena ovat työn tulos, läsnäolo, aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja suhtautuminen työhön, yhteistyökyky ja kyky ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä työryhmän jäsenenä. Ryhmätöiden luonteesta riippuen osana arviointia myös kurssilla opittujen asioiden pohjalta laadittu kirjoitelma.

 

YH15-16

TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet 4op

 

Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelman mukaan

 

http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2015-2016/perus/laitokset/Teollisuustalous/TTA-11010.html

 

 

YH 20 Logistiikka ja liikenne

Kurssilla perehdytään kaupan alan varastointi- ja kuljetusjärjestelmiin mm. miten ruokakaupan tuotteet löytävät tiensä satamasta / tehtaalta lähiruokakaupan tiskille. Yhteistyötahoina ovat Suomessa toimivat kauppaketjut.

 

Materiaalilogistiikan lisäksi tutustumme mahdollisesti myös raha- ja tietovirtalogistiik-kaan. Kurssilla tutustutaan myös Suomen matkustajaliikenteen perusteisiin: esimerkiksi mikä on Finavian rooli, mikä merkitys on satamilla, keskeiset maantiet ulkomaankaupan ja tavaraliikenteen osalta, rautateiden ja lentoreittien merkitys sekä kaupalle että teollisuudelle. Edellä mainittujen merkitys myös ihmisten liikkumiselle on tarkastelun kohteena.

Tavoitteet

Sisältö

 

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanalla.


 

YH 22-26 Yliopistoyhteistyökurssit

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun opetussuunnitelman mukaan mukaisesti seuraavat kurssit:

 

 

 

 

 

 

YH27 Myymistaidon kurssi

 

Oppimistavoitteet

Opiskelijat tutustuvat myyjän työn keskeisiin osa-alueisiin ja saavat selkeän kuvan siitä, mitä myyjän työn kuvaan kuuluu.

 

Sisältö

Myymistaidon kurssillaa tutustutaan vähittäiskauppaan tarkemmin. BN-linjan opiskeli-jalla on mahdollisuus suorittaa myymistaidon kurssi verkko-opetuksena. Verkko-opinnot koostuvat useasta osiosta, joiden aihepiirejä voivat olla mm. taitoja työelämään, kuluttajansuoja, matkalla sosiaalisen median maailmassa. Koulutuksessa on sekä pakollisia opintoja että vapaavalintaisia opintoja, jotka vaihtelevat vuosittain.

 

Arviointi

Lopuksi suoritetaan tentti, jonka voi suorittaa vasta pakollisten koulutusten suorittamisen jälkeen. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.

 

.