Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.14. Uskonto

5.14.1. Yleistä

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Tampereen normaalikoulun uskonnonopetuksessa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan erilaisten järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa kohtaamisen ja dialogin erilaista maailmankatsomusta edustavien ihmisten kanssa.

5.14.2. Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.14.3. Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Arvioinnin perusteet päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa jokaisen kurssin alussa.

Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon koe, tunnilla osoitetut tiedot ja taidot, esim. uskontoon liittyvien ilmiöiden analysointikyky sekä erilaiset suulliset ja kirjalliset työt, kuten oppimispäiväkirja, alustukset ja esseet.

5.14.4. Aihekokonaisuudet

Tampereen normaalikoulun uskonnonopetuksessa aihekokonaisuudet näkyvät seuraavasti:

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ovat esillä käsiteltäessä sosiaalietiikan kysymyksiä. Pohditaan keinoja paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Käsitellään esimerkiksi kansalaistottelemattomuuden oikeutusta ja ihmisoikeuksia. Tuodaan esiin yrittäjyyden eettisiä ulottuvuuksia ja vastuullista kuluttamista. (UE3)

Hyvinvointi ja turvallisuus ovat sekä yksilö- että sosiaalietiikkaan liittyviä kysymyksiä. Niitä käsiteltäessä korostuvat terveydenhuollon ja lääketieteen etiikka. Pohditaan, millainen elämä on tavoiteltavaa ja mikä on epätäydellisen elämän arvo. (UE3)

Kestävä kehitys liittyy erityisesti etiikan ja maailmanuskontojen opetukseen. Etsitään uskontojen opeista perusteluita kestävän kehityksen mukaiselle elämälle. Pohditaan globaalin etiikan mahdollisuuksia ja ongelmia. (UE3, UE4)

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat olennainen osa koko uskonnon opetusta. Erityisesti pohditaan uskonnon merkitystä ja vaikutuksia eri kulttuureissa ja analysoidaan kristinuskon ja suomalaisen kulttuurin suhdetta. (UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6)

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuteen liittyvät tieteen ja teknologian eettiset kysymykset. Käsitellään esimerkiksi teknologian arvoja, uhkia ja mahdollisuuksia. Pohditaan tieteellisen ja uskonnollisen maailmankatsomuksen suhdetta nyt ja historiassa. ( UE1, UE2, UE3, UE6)

Viestintä- ja mediaosaaminen, erityisesti tulkinnan ja eettisen arvioinnin näkökulmasta, on keskeistä uskonnonopetuksessa. Tunneilla käytetään erilaisia medioita ja tarkastellaan niitä kriittisesti. (UE1, UE2, UE3, UE4, UE5)

5.14.5. Pakolliset kurssit

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

5.14.6. Syventävät kurssit

4. Uskontojen maailmat (UE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.

5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

5.14.7. Koulukohtainen syventävä kurssi

6. Pyhät kirjat (UE6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Tekstejä mm. seuraavista pyhistä kirjoista (ryhmän kiinnostuksen mukaan):

Juutalaisten Raamattu ja Uusi testamentti

Koraani

Vedat, Mahabharata (BhagavadGita)

Dhammapada, Tripikata

Tao te ching, Keskusteluja

UE07 Uskonnon kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssista annetaan numeroarviointi.

Kurssi suoritetaan verkkokurssina.