Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.23. Terveystieto

5.23.1. Yleistä

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terveystiedon opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla. Tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta.

5.23.2. Opetuksen tavoitteet

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.23.3. Kurssit

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Syventävät kurssit

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä

Tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

TE3 Terveys ja tutkimus

Tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

4. Terveystiedon kertauskurssi (TE4)

Kurssin aikana kerrataan pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjä.

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

TE1 – VERKKOKURSSIT

Verkkokurssit:

Kurssit suoritetaan PAOKn verkkokursseina.  Kursseilla voi olla lähitapaaminen tai koko kurssi voidaan suorittaa verkossa. Suoritus sisältää verkkotehtävien hyväksytyn suorittamisen sekä verkkotentin. Kurssien materiaalina on oppikirja ja muut kurssien sisältöihin liittyvät materiaalit.

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

TAVOITTEET

 

Opiskelija

Tuntee fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään

Tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa

Tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä

Osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta

Tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut

KESKEISET SISÄLLÖT

Keskeiset ihmisen toimintakykyyn ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten ravitsemus, liikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, ergonomia, turvallisuus työssä ja kotona, ympäristön terveys

Seksuaaliterveys, parisuhde ja perhe, sukupolvien välinen sosiaalinen perintö

Kansantaudit ja tartuntataudit, niiden riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Itsehoito ja ensiapu

Terveyseroihin vaikuttavat tekijät

Terveyttä koskeva medianlukutaito ja terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä

Terveydenhuoltopalvelut ja niiden käyttö sekä kansalaistoiminta kansanterveystyössä

ARVIOINTI

Verkkotehtävät ja verkkotentti arvioidaan numerolla.

 

Syventävät kurssit

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä

TAVOITTEET

Opiskelija

Oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta

 

Osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia

Osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

Osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja

KESKEISET SISÄLLÖT

Terveysongelmien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taustat ja niiden tulkinta esim. elämän mielekkyys, ruumiinkuva, mielihyvä, riippuvuudet

Itsetuntemus, aikuistuminen, vanhemmuuteen valmentautuminen

Ruuan kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset, painonhallinta, syömishäiriöt

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä

Mielenterveyden ylläpito, elämänilo, masennuksen ja kriisien kohtaaminen

Seksuaaliterveys

Liikunta terveyden edistäjänä

Päihteet; yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta

ARVIOINTI

verkkotehtävät ja verkkotentti arvioidaan numerolla.

 

TE3 Terveys ja tutkimus

TAVOITTEET

Opiskelija

Osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansallisesti ja maailmanlaajuisesti

Osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa

Toteuttaa terveys-/terveyskäyttäytymistutkimuksen.

Osaa etsiä tietoa  terveydenhuollon palveluista sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet

Osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

Terveyden edistämiseen ja sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä

Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen; fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset

Työhyvinvoinnin osatekijät

Median välittämä kuva terveydestä ja sen kriittinen arviointi, medikalisaatio

Terveystottumusten arviointi  tutkimusten tekeminen

ARVIOINTI

Verkkotehtävien ja itsenäisen tutkimuksen tekeminen arvioidaan numerolla.