Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.1. Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi)

Äidinkieli on lukion päättökokeen (ylioppilaskirjoitusten) pakollinen aine.

5.1.1. Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssitarjotin

Äidinkielessä on kuusi pakollista kurssia, jotka ovat kaikille yhteisiä. Valtakunnallisilla syventävillä kursseilla (ÄI07, ÄI08 ja ÄI09) on tarkoituksenmukainen paikka kurssitarjonnassa. ÄI08 ja ÄI09 tukevat molemmat konkreettisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista: Abi I (AI08) sisältää erityisesti tekstitaidon kokeessa ja Abi 2 (ÄI09) erityisesti esseekokeessa syventävää ja erityiskysymyksiä käsittelevää aineista. Äidinkielessä on myös mahdollista suorittaa kirjallisen päättökokeen lisäksi valtakunnallinen suullinen (puheviestintätaitojen) päättökoe. Tähän kokeeseen valmistautumista ja syventävää ainesta tarjoaa kolmas valtakunnallinen syventävä kurssi (ÄI07).

Koulukohtaisia syventäviä kursseja on neljä. ÄI10 tarjoaa syventävää ainesta kaunokirjallisuudesta, ÄI11 oikeakielisyydestä, ÄI12 luovasta kirjoittamisesta ja ÄI13 luovasta ilmaisusta. Lisäksi tarjolla on koulukohtainen soveltava kurssi ÄI14, jolla tutustutaan toimittajan työhön ja muun muassa toimitetaan koulun lehti.

5.1.2. Pakolliset kurssit

Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä luetaan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.

Kurssit:

ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

Koulussamme kurssilla erityisesti painotettavia asioita ovat

● referaatti ● suullinen ja kirjallinen kommentti ● keskustelu ● keskeiset oikeakielisyyskäytänteet.

ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

Koulussamme kurssilla erityisesti painotettavia asioita ovat

● tekstin rakenne ja kirjoitusprosessi ● informatiivinen puheenvuoro ● lausetyypit ja -rakenteet ● välimerkit ● taidekuva-analyysi

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

Koulussamme kurssilla erityisesti painotettavia asioita ovat

● novelli-, näytelmä- ja runoanalyysi ● kokeileva kirjoittaminen.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

Tätä kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti.

Koulussamme kurssilla erityisesti painotettavia asioita ovat

● mielipidetekstit ● kantaa ottava puheenvuoro, keskustelu ja väittely ● kielellä vaikuttaminen ( esim. lauserakenteet, lauseenvastikkeet ja sananvalinnat) ● ironia ● informatiiviset ja vaikuttavat kuvat (esim. uutiskuva, juliste ja pilakuva).

ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

Koulussamme kurssilla erityisesti painotettavia asioita ovat

● essee ● tyylin aineksien vaikutus tekstissä.

ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

5.1.3. Valtakunnalliset syventävät kurssit

ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

5.1.4. Koulukohtaiset syventävät kurssit

ÄI10 Elämyksiä kirjallisuudesta ja elokuvista

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisuuteen ja elokuviin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii erittelemään ja tulkitsemaan niitä monipuolisesti.

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

 

ARVIOINTI

Kurssin arviointiperusteina ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen sekä kurssilla sovittujen tehtävien suorittaminen.

 

Tiedoksi

ÄI11 Kielenhuollon kurssi

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe.

Tiedoksi

ÄI12 Luova kirjoittaminen

Kurssilla on tarkoitus kokeilla erilaista kirjoittamista suuntana luovuus, elämyksellisyys ja taiteellisuus. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita erityylisten tekstien kirjoittamisesta, tekstikritiikistä ja omien rajojen kokeilemisesta.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on

  KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, sekä kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen.

ÄI13 Luova ilmaisu

Kurssilla harjoitellaan monipuolisia ilmaisukeinoja draamaharjoitusten avulla ja kasvatetaan ilmaisurohkeutta erilaisissa tilanteissa. Keskeistä kurssilla on yhdessä tekemisen ilo ja elämyksellisyys. Minkäänlaista aiempaa esiintymiskokemusta ei tarvita, vaan kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada myönteisiä ilmaisukokemuksia ja oppia nauttimaan esiintymisestä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen sekä  kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen.

Tiedoksi

Kurssi voidaan suorittaa missä lukio-opintojen vaiheessa tahansa. Kurssi sopii sekä esiintymistä jännittäville että esiintymishaluisille.

5.1.5. Koulukohtaiset soveltavat kurssit

ÄI14 Toimittajan työ tutuksi

Opiskelija tutustuu toimittajan työn eri osa-alueisiin. Lisäksi hän voi perehtyä johonkin osa-alueeseen perusteellisesti.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen,  kurssilla sovittujen  tehtävien suorittaminen.

Tiedoksi

ÄI15 Lukudiplomikurssi

Kurssilla on tarkoitus suorittaa itsenäisesti opiskellen lukion kirjallisuuden lukudiplomi lukiovuosien kuluessa.  Kurssilaisten yhteisiä lähitapaamisia järjestetään viisi kertaa vuodessa. Tietoa kirjoista ja tehtävistä saa äidinkielen opettajilta.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat listalta valittujen kirjojen lukeminen ja niihin liittyvien sovittujen  tehtävien suorittaminen.

Tiedoksi

ÄI16 KIELENHUOLLON KURSSI (maakunnallinen verkkokurssi)

 

5.1.6. Aihekokonaisuudet äidinkielessä ja kirjallisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja yritteliäisyys

Sisällöt korostuvat kurssilla AI04 ja syventävällä kurssilla AI07. Työtavoissa korostetaan itsenäisyyttä, produktien tuottamista ja yhteistoiminnallisuutta.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Aiheita on mahdollista ottaa esille kurssilla AI03 sekä soveltavalla kurssilla AI09. Työtavoissa korostetaan avoimuutta ja luovuutta sekä huomioidaan yksilölliset erot.

Kestävä kehitys

Aihelmina kestävä kehitys on esillä tekstien tuottamisen ja analysoimisen yhteydessä kaikilla kursseilla, myös työtavoissa.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Sisällöt korostuvat kursseilla AI05 ja AI06

Teknologia ja yhteiskunta

Parhaiten aihekokonaisuus nousee esille kursseilla AI05 ja AI06. Työtavoissa hyödynnetään tietotekniikkaa ja mediaa.

Viestintä- ja mediaosaaminen

Sisältöinä aihekokonaisuus on esillä kurssissa AI04 sekä soveltavissa kursseissa ja työtapojen yhteydessä kaikilla kursseilla, mutta erityisesti kursseilla AI07 ja AI09.

5.1.7. Kansainvälisyys äidinkielessä ja kirjallisuudessa

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa huomiota kiinnitetään kulttuuriseen omaleimaisuuteen kansainvälistyvässä maailmassa ja taitoon toimia oman kulttuurin tulkkina. Pyritään kehittämään kulttuurista luku- ja kirjoitustaitoa sekä tapoja tarkastella ja eritellä kieltä ja kulttuuria. Tutkitaan kirjallisuuden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Vahvistetaan oppilaan yksilöllistä kasvua ja tietoisuutta suomalaisuudesta sekä monikulttuurisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä keskeisenä arvoperustana. Harjoitetaan vuoro­vaikutukseen tarvittavaa kielitaitoa ja kielenkäyttötaitojen hallintaa.

Suomen kirjallisuus nähdään yhteydessä eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Eritellään kirjallisuuden tapoja rakentaa ja purkaa suomalaisten identiteettiä ja tarkastellaan kulttuurisia eroja. Perehdytään länsimaisen kulttuurin eri aikakausiin antiikista myöhäismodernismiin, kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin sekä teatteritaiteeseen. Elokuvan kerronnan keinojen tarkastelussa korostuvat kansainvälinen merkittävyys ja kulttuurinen erilaisuus.

Suomen kieltä tarkastellaan suomalais-ugrilaisena ja eurooppalaisena kielenä ja nyky-Suomea monikielisenä ja -kulttuurisena alueena. Lisäksi syvennetään lähellä asuvien sukukansojemme kielen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten olojen tuntemusta ja yhteisen menneisyyteemme tietämystä. Suomalaista puhekulttuuria verrataan muiden kulttuurien puheviestintätapoihin.

Seurataan yhteiskunnallista, ajankohtaista ja kansainvälistä keskustelua sekä luetaan ja eritellään mediatekstejä. Kirjoittamisessa käytetään erityyppisiä aineistoja, joiden aiheet ovat myös kansainvälisiä.