Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.19. Psykologia

5.19.1. Yleistä

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.

Tampereen normaalikoulun psykologian opetuksessa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan Tampereen yliopiston ja erilaisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi SPR:n, Taimi ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n kanssa.

5.19.2. Opetuksen tavoitteet

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.19.3. Arviointi

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.

Arvioinnin perusteet päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa jokaisen kurssin alussa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon koe, tunnilla osoitetut tiedot ja taidot, esim. psykologiaan liittyvien ilmiöiden analysointikyky sekä erilaiset suulliset ja kirjalliset työt kuten oppimispäiväkirja, alustukset ja esseet.

5.19.4. Aihekokonaisuudet

Tampereen normaalikoulun psykologian opetuksessa aihekokonaisuudet näkyvät seuraavasti:

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ovat esillä käsiteltäessä mielenterveyttä. Opetuksessa tuodaan esiin eri järjestöjä, jotka toimivat ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa aseman parantamiseksi. Esitellään järjestöissä toimimisen mahdollisuuksia erityisesti nuorten näkökulmasta. Käsitellään mielenterveyspotilaiden ihmisoikeuksia. Aktiivista kansalaisuutta käsitellään roolien, normien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Opetuksessa tulee esiin myös se, mikä edesauttaa tai estää aktiivisen osallistumisen omaa elämää ja yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon (esim. opittu avuttomuus, sisäsyntyinen motivaatio, omatoimisuus). (PS1, PS5, PS6, PS7, PS8, PS9)

Hyvinvointi ja turvallisuus liittyvät olennaisena osana psykologian opetukseen. Niitä käsitellään yksilö- ja ryhmäpsykologian näkökulmista. Kehityspsykologia kuvaa terveen kehityksen edellytyksiä. Kursseilla käsitellään psyykkistä itsesäätelyä, muutoksien kohtaamista ja ratkaisukeskeisen ajattelun perusteita. Sosiaalipsykologissa tutustutaan esimerkiksi ryhmädynamiikan lainalaisuuksiin ja avun antamiseen. Motiivien ja tunteiden käsittely liittyy myös psyykkiseen hyvinvointiin. Kursseilla käsitellään muun muassa stressiä ja unta. (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8)

Kestävä kehitys -aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ympäristöpsykologian näkökulmasta. Pohditaan esimerkiksi ympäristön merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Sosiaalipsykologiassa perehdytään vaikuttamiseen, arvoihin ja asenteisiin. (PS1, PS3, PS6, PS7)

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus tulee esiin monin tavoin opetuksessa. Voidaan käsitellä sitä, miten identiteetti muodostuu ja mitkä ovat sen osatekijät. Tunneilla osoitetaan psykologisten selitysmallien kulttuurisidonnaisuus, vertaillaan esimerkiksi eri kulttuureissa olevia kasvatuskäytänteitä. Hyödynnetään erityisesti monikulttuurisesta taustasta olevien oppilaiden kokemuksia. Sosiaalipsykologian kurssilla käsitellään arvoja, asenteita ja stereotypioita. Huomioidaan myös mielenterveyskäsitteen kulttuurisidonnaisuus ja kulttuurin merkitys psyykkiselle hyvinvoinnille. (PS1, PS2, PS5, PS6, PS7)

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuus huomioidaan esiteltäessä psykologian sovelluksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kehityspsykologian kurssilla pohditaan ja tarkastellaan teknologian vaikutuksia ihmiseen, esim. minäkuvaan ja maailmankuvaan. Tarkastellaan sitä, miten teknologian kehitys on vaikuttanut psykologian tutkimusmenetelmiin. (PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS7)

5.19.5. Kurssit

Pakollinen kurssi

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Syventävät kurssit

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Koulukohtaiset syventävät kurssit

6. Me ja muut - sosiaalipsykologiaa lukiolaisille (PS6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

7. Psykologian sovellutukset (PS7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

8. Ihmissuhdekurssi (PS8)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

9. Toimi tutkijana – psykologian tutkimuskurssi lukiolaisille (PS9)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt