Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.24. Opinto-ohjaus

5.24.1. Johdanto

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävänä on myös tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Tampereen normaalikoulussa ohjaustoiminta nähdään koulun koko opetus- ja asiantuntijahenkilöstön pitkäjänteisenä, joustavana ja moniammatillisena yhteistyönä. Opinto-ohjaus muodostaa tämän ohjaustoiminnan ytimen.  Opinto-ohjaus koostuu opinto-ohjauksen kurssin luokassa tapahtuvasta ryhmäohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja tarvittaessa pienryhmäohjauksesta. Kaikille yhteisen kurssin tavoitteet ja sisällöt liittyvät lukio-opintojen keskeisiin kysymyksiin sekä jatko-opinto- ja urasuunnitteluun.

Henkilökohtaisen ohjauksen avulla tuetaan opiskelijaa lukio-opintoihin, jatko-opintoihin, uraan, tulevaisuuteen ja muihin kysymyksiin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa. Pienryhmäohjausta järjestetään silloin, kun se on opiskelijoiden tarpeiden ja tavoitteiden kannalta perusteltua.

Opinto-ohjauksessa tulevat välillisesti esiin kaikki aihekokonaisuudet. Korostuneimmin opinto-ohjauksen tavoitteisiin ja sisältöihin liittyvät aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus ja teknologia ja yhteiskunta.

Lukio-opintojen ja jatko-opiskelun suunnitteleminen, uravalintojen pohtiminen, työelämään siirtyminen sekä ylipäätään kaikenlainen elämänsuunnittelu edellyttävät kykyä käsitellä jäsentyneesti ja järjestelmällisesti laajaa informaatioainesta. Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät valmiudet kuuluvatkin keskeisesti opinto-ohjauksen tavoitteisiin ja sisältöihin.  

5.24.2. Tavoitteet

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan, kykenee kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään omat yksilölliset oppimisen tapansa ja vahvuutensa opiskelijana.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys lukion jälkeen tarjolla olevista jatko-opintomahdollisuuksista toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa ja muissa oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opiskelija tuntee jatko-opintovaihtoehtojen haku- ja valintamenettelyt ja ymmärtää, miten erilaiset valinnat vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa. Opiskelija on tietoinen kansainvälisistä opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista. Opiskelija osaa realistisesti arvioida omia edellytyksiään, mahdollisuuksiaan ja omaa kiinnostustaan etsiessään ammatillista suuntautumistaan ja kykenee tekemään tähän perustuvia harkittuja päätöksiä. Opiskelija pystyy ottamaan huomioon jatko-opintosuunnitelmansa tehdessään lukio-opintoihin liittyviä valintoja. Tavoitteena on myös, että opiskelijalla on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. 

Lukion opinto-ohjauksen keskeisenä tavoitteena on ohjata opiskelija käyttämään itsenäisesti jatko-opintoihin, urasuunnitteluun ja itsenäisen elämän aloittamiseen liittyviä hakuoppaita ja muita tietolähteitä. Erityisen tärkeää on tutustuttaa opiskelija verkkopohjaisiin ohjausympäristöihin ja ylipäätään tietoverkoissa tapahtuvaan järjestelmälliseen tiedonhankintaan.

Mahdollisimman todenmukainen ja jäsentynyt ymmärrys työelämästä ja sen muutoksista on keskeinen edellytys opiskelijan oman jatko-opinto- ja urasuunnittelun kannalta. Tämän vuoksi opinto-ohjauksen tavoitteena on välittää tietoa työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Työelämään tutustumisjakson tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus saada käytännön kokemusta työelämästä ja koulutuksesta oman kiinnostuksensa mukaisesti.

5.24.3. Työtavat

Opinto-ohjauksessa käytettävät työtavat heijastavat ohjaustoiminnan luonnetta ja tavoitteita. Monipuolisten yksilö- ja ryhmäkeskeisten menetelmien lisäksi opinto-ohjauksen kursseilla korostuu tieto- ja viestintäteknologian käyttö ohjauksen, tiedonkäsittelyn ja elämänsuunnittelun välineenä. Asiantuntijavierailut koulussa ja jatko-opintoihin liittyvät opintovierailut ovat olennainen osa lukion opinto-ohjausta.

Henkilökohtainen ohjaus perustuu konstruktiiviseen ohjausajatteluun. Tämän mukaan ohjaus on reflektiivistä, vastavuoroista, avoimeen kommunikaatioon tähtäävää toimintaa, jonka päämääränä on antaa ohjattavalle mahdollisuus tutkia, keksiä ja selkiyttää tapoja toimia voimavaraisemmin ohjauksen kohteena olevien asioiden, valintatilanteiden tai tapahtumien suhteen.

5.24.4. Kurssit

Pakollinen kurssi

Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen, suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin ja ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään ja toisen ja erityisesti korkea-asteen oppilaitoksiin sekä vieraillaan koulutusalan esittelytapahtumissa.

Kurssi suoritetaan kolme vuotta kestävänä jatkumona. Lukion ensimmäisenä vuonna työskennellään opinto-ohjauksen ryhmissä 1. ja 4. jaksossa yhteensä 8 oppituntia. Toisena vuonna ryhmässä tapahtuva työskentely keskittyy 4. jaksoon (5 oppituntia), ja päättövuonna toiminta keskittyy 2. ja 3. jaksoon (yhteensä 10 oppituntia).

Kurssin aikana tehdään vähintään yksi opintomatka jatko-opintojen kannalta kiinnostavaan kohteeseen.

Sisällöt

Arviointi 

Syventävä kurssi

Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (Koulun jälkeiseen elämään) (OP2)

Kurssin tavoitteena on perehtyä syvällisemmin kurssin valinneiden opiskelijoiden yksilöllisiin jatko-opinto- ja urasuunnitelmiin, lisätä uravalintoihin liittyvää itsetuntemusta sekä luoda valmiuksia itsenäisen elämän aloittamiseen koulun jälkeen. Kurssin aikana tutustutaan työhallinnon palveluihin, jatko-opinto-oppilaitoksiin ja tarvittaessa työpaikkoihin. Sisältö painottuu kurssin osanottajien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Sisällöt

Arviointi

OPO09 ORIENTAATIOKURSSI

BN-ryhmän ryhmäytymiskurssi

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on ryhmäyttää ensimmäisen vuoden BN-opiskelijat ja edistää ryhmän ja sen ohjaajien välistä keskinäistä tuntemusta. Kurssin aikana tutustutaan työtapoihin ja teknisiin ja opetusvälineisiin ja niiden käyttöön. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat myös lukion työtapoihin liittyvät harjoitukset, ohjaus ja keskeiset lukiontyöskentelyn periaatteet. 

Sisältö: Kurssin aikana työskennellään koko ryhmänä ja pienryhmissä sekä tutustutaan BN-linjan opetussuunnitelmaan ja lukio-oppaan keskeisiin alueisiin.  Ryhmän  käyttämien opetusvälineiden opastus tapahtuu orientaatiokurssin aikana.

Arviointi: Suoritettu