Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


3.1. Ohjauksen järjestäminen

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Lukion ohjaustoimintaan osallistuvat koulun opettajat ja ohjaushenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti.

Lukio-opiskelusta ja lukio-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa oleville oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille ja opettajille. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä lukio-opiskelun ohjeisiin ja menettelytapoihin. Ohjaus­henkilöstön apuna toimivat koulutetut lukion vanhemmat opiskelijat eli tutorit.

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamista ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat tarkistetaan säännöllisesti sekä seurataan heidän opintojensa etenemistä.

Lukioasetuksen 59§:n mukaan lukiossa on tarpeellinen määrä ryhmänohjaajia. Ryhmänohjaajan tehtävänä on pyrkiä luomaan myönteinen kasvatus- ja työskentelyilmapiiri sekä yhteishenki ryhmäänsä ja liittämään ryhmänsä kiinteästi kouluyhteisöön. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijoidensa kehittymistä koulun kasvatus­pää­määrän suuntaisesti. Hän seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintoja sekä valvoo opiskelijoiden säännöllistä opiskelua ja läsnäoloa. Ryhmänohjaaja myöntää tarvittaessa luvan opiskelijalle korkeintaan kolmen päivän poissaoloon. Lisäksi hän antaa ohjauksessaan olevista opiskelijoista tarvittavat tiedot rehtorille. Ryhmänohjaajan tehtävät on määritelty erillisessä vuosittain päivitettävässä ryhmänohjaajan kansiossa.

Jokaisella Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijalla on oikeus riittävään ja pätevään opinto-ohjaukseen. Päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä ja toteutuksesta on opinto-ohjaajalla. Neuvonta- ja ohjaustehtävät vaativat henkilökohtaista ohjausta. Mahdollisuus suorittaa kursseja muissa oppilaitoksissa lisää ohjauksen tarvetta. Jokainen opiskelija laatii oman opiskelusuunnitelmansa. Opinto-ohjaaja ohjaa sen laadintaa ja tarkistaa sen.