Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.20. Musiikki

5.20.1. Yleistä

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen – laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä.

Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

5.20.2. Aihekokonaisuuksien toteutuminen musiikissa

Musiikintunneilla korostuu oppiaineen erityisluonne yhteistoiminnallisena, tunteita koskettavana taideaineena. Toiminnan lähtökohtana on toisten kunnioittaminen ja ehdoton hyväksyminen. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon positiivisia kokemuksia, onnistumisen elämyksiä sekä luottamuksen rakentumista toisiin ihmisiin.

Musiikin opetuksella tuetaan erityisesti opiskelijan omien musiikillisten ideoiden ja tuotosten tekemistä. Tällä pyritään tukemaan aktiiviseksi ja yritteliääksi kansalaiseksi kasvamista. Musiikin avulla myös rikastutetaan koko koulun toimintakulttuuria sekä pyritään lisäämään yhteisön hyvinvointia, yhteishenkeä ja tarjotaan esteettisiä elämyksiä.

Musiikkivälineistä huolehtimiseen, niiden asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja näin osaltaan tuetaan kestävää kehitystä. Myös kuuloaistin hyvinvoinnista ja herkkyyden säilyttämisestä tulee huolehtia.

Opiskelijan tietoisuutta omasta kulttuuri-identiteetistä tuetaan musiikin historiaan ja eri musiikkikulttuureihin tutustumisella. Tämä tapahtuu mieluiten elävinä taidekokemuksina koulussa tai koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Musiikkiteknologiassa pyritään siihen, että opiskelijat oppivat käyttämään sitä musiikinluokassa olevaa välineistöä, mitä he musisoinnissa tarvitsevat. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan opiskellaan musiikin tietotekniikkaa.

Opiskelijoille pyritään välittämään kriittistä ja analyyttistä suhtautumista musiikin käyttöön mediassa sekä tutustutaan musiikin käyttöön liittyviin tekijänoikeuksiin. Musiikinopetuksella pyritään vahvistamaan opiskelijan omia viestintä-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja samalla muistaen, että musiikki itsessään on jo viestintää.

5.20.3. Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.20.4. Arviointi

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Pakollisilla kursseilla (MU1 ja MU2) arvioinnin tukena on diagnostinen koe. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä, ei numeroarviointia. Lopullista musiikin arvosanaa annettaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon opiskelijan työskentely soveltavilla kursseilla. Kuorokurssin (MU6) arviointiperusteena on aktiivinen osallistuminen kuoron toimintaan, harjoituksiin ja esiintymisiin yhden lukuvuoden aikana.

5.20.5. Pakolliset kurssit

1. Musiikki ja minä (MU1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään sekä seuraamaan kansallisia ja kansainvälisiä musiikkitapahtumia. Opiskelija perehtyy kuulonhuoltoon ja -suojeluun.

2. Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

5.20.6. Syventävät kurssit

Syventävät kurssit MU3 ja MU4 toteutetaan vuorovuosin.

3. Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija kehittää ääniympäristöherkkyyttään ja kykyään kriittisesti analysoida ympäristöä. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat mm. äänimaisema, musiikkiteollisuus, radio ja TV, musiikkivideo sekä tausta- ja mainosmusiikki.

5.20.7. Soveltavat kurssit

5. Musiikkiprojekti (MU5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opiskelija perehtyy opiskelijaryhmän yhteisen valinnan mukaan erilaisiin musiikkiympäristöihin ja musiikin käyttötapoihin, kuten musiikkiterapiaan ja -psykologiaan, musiikkiliikuntaan, musiikkiteatteriin tai musiikilliseen kokonaisilmaisuun ja improvisointiin.  Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssilla ei edellytetä laulu- tai soittotaitoa, koska musiikki voi olla apuvälineen asemassa.

6. – 11. Kuoro  (MU6, MU7, MU8, MU9, MU10, MU11)

Kaikkien kuorokurssien sisällöt ja perustavoitteet ovat yhteiset, mutta opiskelija syventää eri kursseilla tietojaan ja taitojaan.

Kuorokurssit tukevat lukion musiikin opetuksen yleisiä tavoitteita sekä koulun kansainvälisyyskasvatusta. Kurssit kannustavat opiskelijaa omien musiikillisten taitojen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä ohjaa jatkuvaan musiikin harrastamiseen. Kurssien tavoitteena on, että opiskelija oppii luonnollista äänenkäyttöä puheessa ja laulussa. Kurssien tavoitteena on perehdyttää oppilaat säveltäjien vokaaliteoksiin sekä ajankohtaiseen lauluaineistoon, myös viihdemusiikkiin sekä kuorolaulussa tarvittavaan musiikinteoriaan. Kurssien keskeiset sisällöt ovat säveltapailu Kodály-metodiikan mukaan, kuorolaulu ja lauluyhtyetyöskentely, soolotehtävät, esiintymiset ja konsertit, konserttimatkat ja kansainvälinen toiminta, kuoro korporaationa (kuoron sisäinen toiminta) sekä tallenteiden tekeminen.

Opiskelija voi suorittaa kurssit haluamassaan järjestyksessä. Opiskelijan ensimmäiselle kuorokurssille on pääsykoe, josta on sovittava kuoronjohtajan kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan 2 kurssia, syyslukukaudella kurssit MU6, MU8 tai MU10 ja kevätlukukaudella kurssit MU7, MU9 tai MU11.

MU12 Valo- ja äänisuunnittelu

Kurssilla opiskellaan ääni- ja valotekniikan perusteita. Pyrkimyksenä on tutustuttaa opiskelija äänentoistokalustoon siten, että hän pystyy itse kasaamaan laitteiston ja toimimaan miksaajana pienimuotoisissa esiintymisissä. Valotekniikasta ja valaistuksen estetiikasta keskustellaan käytännön esimerkkien parissa.

Kurssilla raapaistaan myös moniraitaäänittämisen ja videokuvauksen perusteita. Kurssilla opiskelija pääsee kokeilemaan oppimaansa myös käytännössä osallistuen jonkin koulun tapahtuman tekniseen toteuttamiseen.

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

•                     oppii signaalinkuljetuksen perusteet

•                     oppii käyttämään miksauspöytää

•                     ymmärtää eri mikrofonien ominaisuudet ja osaa valita tilanteeseen sopivan mikrofonin

•                     osaa kytkeä äänentoistojärjestelmän

•                     oppii valosuunnittelun perusteet

•                     saa käsityksen eri keinoista käyttää valoa ja ääntä eri esityksissä

•                     pääsee kokeilemaan valo ja/tai äänisuunnittelua esityksessä

•                     tutustuu moniraitaäänittämiseen

 

KESKEISET SISÄLLÖT

•                     signaalinkuljetuksen periaatteet

•                     äänentoistojärjetelmiin tutustuminen

•                     musiikkiteknologian peruskäsitteiden opiskelu

•                     valo- ja äänisuunnitelun perusteet

ARVIOINTI

Kurssin arviointi on numeroarviointi 4-10

5.20.8. Musiikkioppilaitoksissa suoritettujen musiikin kurssien hyväksiluettavuus lukioissa

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään soveltaviksi kursseiksi musiikkioppilaitoksissa suoritettuja kursseja.

Hyväksi lukeminen

5.20.9. Musiikin lukiodiplomi

Opiskelija voi suorittaa lukioaikana musiikin lukiodiplomin valtakunnallisten suoritusohjeiden mukaisesti. Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Musiikin lukiodiplomia tehdessään opiskelija noudattaa aloitushetkellä voimassa olevia suoritusohjeita.