Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.11. Maantiede

5.11.1. Yleistä

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Lukion maantieteen opiskelu luo pohjaa laaja-alaiselle yleissivistykselle ja antaa riittävät lähtökohdat lukion jälkeisiin jatko-opintoihin. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.

Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opiskelun luonteeseen liittyy keskeisesti erilaisten karttojen, ilma- ja satelliittikuvien sekä tilastojen antamien tietojen tulkinta ja analysointi. Nykyaikainen tietojenkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikka lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia itse hankkia ja tuottaa tietoa. Opiskelu, erityisesti työkursseilla, voi tapahtua osin itsenäisesti niin, että opiskelija tekee tarvittavia kenttätutkimuksia, hankkii tietoja muista maantieteellisistä tietolähteistä, käsittelee tietoja ja esittää niitä suullisesti, kirjallisesti, graafisesti ja kuvallisesti.

5.11.2. Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.11.3. Aihekokonaisuudet

Kestävän kehityksen aihekokonaisuus on keskeisenä teemana kaikessa maantieteen opetuksessa: "Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva ja ohjattu yhteiskunnan muutos, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet."

Maantieteessä tarkastellaan ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa alueellisesti. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää maapallon kantokyvyn rajat ja saa kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja oikeudenmukaisilla päätöksillä.

"Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" on tärkeänä teemana kaikessa maantieteen opetuksessa. Kulttuuri-identiteetti muodostuu opiskelijalle erityisesti hänen lähiympäristönsä antamista kokemuksista. Paikallisuutta korostetaan kaikissa kursseissa nostamalla eri aihealueista esiin tamperelaisia ja pirkanmaalaisia esimerkkejä.

"Teknologia ja yhteiskunta" on keskeisenä aihekokonaisuutena kaikessa maantieteen opetuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisen perustarpeiden näkökulmasta hyödylliseen ja hyödyttömään teknologiaan ja niiden ympäristövaikutuksiin. Opiskelijat pohtivat omien elintapojensa ja valintojensa vaikutuksia lähiympäristönsä ja maailman tilaan.

Opiskelijoita ohjataan median välittämän tiedon kriittiseen tarkasteluun ja monenlaisten tietolähteiden käyttöön. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, mm. tiedon haku ja lähteiden merkitseminen, ovat opiskelun perustaitoja.

Opiskelijoita kannustetaan seuraamaan aktiivisesti ympäristöasioihin ja maankäyttöön liittyvää päätöksentekoa ja heitä opastetaan kansalaisvaikuttamiseen. Pirkanmaan ja Tampereen vilkas elinkeinoelämä ja laaja koulutustarjonta mahdollistavat yhteistyön eri tahojen, muun muassa yliopiston eri laitosten sekä Tampereen kaupungin kanssa.

5.11.4. Kansainvälisyys

Maantieteessä asioita tarkastellaan paikallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Näin ollen kaikilla maantieteen kursseilla kansainvälisyys on olennainen näkökulma asioiden opiskelussa.

5.11.5. Arviointi

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien ja kokeiden perusteella.

5.11.6. Kurssien suoritusjärjestys

Suositeltava kurssien suoritusjärjestys:

1. vsk. GE1, (GE3, GE5)

2. vsk. GE2, GE3, GE5

3. vsk. GE4, GE6 (GE3, GE5)

5.11.7. Pakolliset kurssit

1. Sininen planeetta (GE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

Maan planetaarinen luonne

Ilmakehä liikkeessä

Vesikehä liikkeessä

Sää ja ilmasto

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet

Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.

2. Yhteinen maailma (GE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät

Väestö ja asutus

Luonnonvarat

Alkutuotanto ja ympäristö

Teollisuus ja energia

Liikkuminen ja vuorovaikutus

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.

5.11.8. Syventävät kurssit

3. Riskien maailma (GE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys

Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet

Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet

Ihmiskunnan riskit ja riskialueet

Tekniset riskit

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.

4. Aluetutkimus (GE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Luonnonmaantieteellinen ja kulttuurimaantieteellinen alueen tarkastelu sekä maantieteelliset lähdeaineistot

Oma aluetutkimus

tutkimusalueen valinta

aineiston keruu karttojen, tilastojen ja muiden tietolähteiden avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä aluekuvauksen raportointi

aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten karttojen ja diagrammien tulkintataito ja muut graafiset taidot, sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisen aluetutkimustyön sekä pienempien kirjallisten tehtävien perusteella.

5. Kehitysmaiden maantiede (GE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

käyttää maantieteellisiä käsitteitä

soveltaa peruskurssien tietoja ja taitoja

suhtautua kriittisesti median antamaan mielikuvaan kehitysmaista

ottaa perustellen kantaa ajankohtaisiin tietoihin alueiden kehittyneisyyseroista

Opiskelija ymmärtää

Keskeiset sisällöt

Kehitysmaiden alueellinen sijainti maapallolla

Alueellisten kehittyneisyyserojen syyt

Kehitysmaiden ongelmia

Kestävä kehitys

Kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka

Kehittyneisyyserojen mittaaminen ja vertailu

Media ja mielikuvat

Opiskelijoiden mielikuvat kehitysmaista

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.

6. Paikkatietojärjestelmät (GE6)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt
Kartografian perusteet

kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat

numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina

painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-tallenteina olevat lähteet

Paikkatietojärjestelmät

Arviointi

Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Kurssiarviointi tehdään tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.