Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


2. Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat

2.1. Oppimiskäsitys

Tampereen normaalikoulussa oppimiskäsitys ymmärretään opetussuunnitelman perusteissa kuvailtavan käsityksen mukaisesti. Oppiminen nähdään tällöin prosessina, jossa opiskelija on aktiivinen toimija. Opiskelija työskentelee vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, opetusharjoittelijoiden ja ympäristön kanssa. Opiskelija omaksuu uutta tietoa aiempien tietorakenteidensa pohjalta. Oppimisen lähtökohtana onkin omien tietorakenteiden hahmottaminen ja oppimisvalmiuksien kartoittaminen.

Opetuksessa otetaan huomioon oppimispsykologian nykytietämys. Opiskelijaa ohjataan vastuuseen omasta oppimisestaan. Opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja kehitetään monipuolisesti eri oppiaineissa. Opiske­lijan yksilölliset ohjaustarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan opetuksessa. Oppimistilanteessa kiinnitetään huomiota tiedon tulevaan käyttöön. Näin helpotetaan opitun tiedon tai taidon käyttämistä monenlaisissa tilanteissa.

2.2. Opiskeluympäristö ja -menetelmät

Tampereen normaalikoulu tarjoaa opiskelijoilleen turvallisen ja monipuolisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa yksilöllisen opintojen suunnittelun ja toteuttamisen. Normaalikoulussa käytettävät opetusmenetelmät tukevat opiskelijan opiskelutaitoja ja itsearvioinnin kehittymistä. Opetuksessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan opiskelijan yksilölliset tarpeet oppimisprosessin aikana.

Opiskeltava aine on lähtökohtana sille, millaisia opetus- ja opiskelumenetelmiä käytetään. Tampereen normaalikoulussa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastojen tarjoamia palveluja. Normaalikoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä esim. Tampereen kaupungin museo- ja kulttuuritoimen kanssa. Opetus ja oppiminen tapahtuvat esim. luokassa, tietoverkoissa, museoissa, yrityksissä ja erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Normaalikoulun yhteistyö eurooppalaisten koulujen kanssa mahdollistaa monikulttuurisen oppimisympäristön opiskelijoille. Tämän lisäksi eNorssin puitteissa tapahtuva yhteistyö harjoittelukoulujen välillä antaa oppilaille mahdollisuuden suorittaa verkkokursseja.

Opettajaharjoittelijat ovat oleellinen osa opiskeluympäristöä. Tiivis yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa tuo uusia opetuskäytänteitä ja kokeiluja koulun arkeen. Yhteistyö monipuolistaa ja rikastuttaa koulun opiskeluympäristöä.

Tampereen normaalikoulu on mukana toiseen asteen yhteistyössä. Koulu tarjoaa yhteistoiminta-aikana kursseja muiden oppilaitosten opiskelijoille. Yhteistyötarjotin on vastaavasti normaalikoulun opiskelijoiden käytössä. Normaalikoulu tekee monipuolista yhteistyötä myös Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Pirkanmaan sekä Tampereen ammattiopiston kanssa. Tampereen normaalikoulun oppilailla on mahdollisuus suorittaa yliopisto-opintoja lukion aikana Tampereen yliopistossa. Käytännön yhteistyötä tehdään myös eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti. Osa kursseista suoritetaan joko kokonaan tai osittain verkossa. Tietyillä kursseilla on mahdollista antaa kaksikielistä opetusta opetussuunnitelman mukaisesti.

2.3. Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Tampereen normaalikoulun toimintakulttuuri perustuu Suomen lakeihin ja asetuksiin, koulun järjestys­sääntöihin, lukuvuosittain laadittavaan työsuunnitelmaan sekä opetussuunnitelmaan. Toimintakulttuuri kiteytyy koulun arvoissa ja toiminta-ajatuksessa. Kaikki toiminta perustuu yhteisön jokaisen yksilön ihmisarvon kunnioittamiseen. Tavoitteena on yhteisö, jossa opiskelijaa kannustetaan ja kasvatetaan toimimaan totuuden, inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden ihanteita vaalien. Suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys ovat osa koulun toimintakulttuuria.

Lukiossa tavoitteena on opetussuunnitelmaan nojautuen toimintakulttuuri, joka korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta, on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman työyhteisönsä kehittämiseen muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. Normaalikoulu on avoin yhteisö, jossa tehdään yhteistyötä yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua työyhteisönsä kehittämiseen muun muassa oppilaskunta- ja tutortoiminnan kautta.

Opetussuunnitelma määrittelee tavoiteltavan toimintakulttuurin. Tavoitteena on, että lukion kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Myös aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua lukion toimintakulttuurissa. Tavoitellun ja toteutuneen toimintakulttuurin yhtäpitävyyden arviointi on perusedellytys lukion jatkuvalle kehittämiselle.

Jokaisen oppiaineen yhteydessä kuvataan sitä, miten eri oppiaineissa otetaan huomioon aihekokonaisuudet. Koulun arvopohjan mukaisesti koulun arjessa näkyvät erityisesti kestävän kehityksen, kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen aihekokonaisuudet.

Koulun päivittäisessä arjessa toimintakulttuuri konkretisoituu ihmisten välisessä kohtaamisessa. Ihanteena on toista kunnioittava, dialoginen vuorovaikutussuhde. Vastuu toimintakulttuurin toteutumisesta on yhteisön jokaisella jäsenellä ja ryhmällä.