Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


6.2 Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja.

"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom)

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom)

Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Kurssi on mahdollista suorittaa osallistumalla opetukseen tai itsenäisesti opiskellen. Kurssin itsenäinen suorittaminen tulee kysymykseen mm. seuraavissa tapauksissa:

Kurssin itsenäinen suorittaminen anotaan rehtorilta. Tämän jälkeen kurssin itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aineen opettajan kanssa. Anomusta varten on olemassa erillinen lomake. Anomusta tehtäessä noudatetaan opinto-ohjelman tarkentamisen aikataulua.

Jos kurssi on suoritettu itsenäisesti, mutta suoritus on hylätty opiskelija voi täydentää hylättyä suoritusta kahdella täydentävällä suorituksella. Nämä rinnastetaan kahteen uusintakuulusteluun. Jos itsenäisestä suorittamisesta tehty sopimus raukeaa, niin tästä seuraavan hylätyn arvosanan voi poistaa saman lukuvuoden aikana vain osallistumalla kurssin opetukseen. Kurssin voi yrittää suorittaa itsenäisesti vain kerran saman lukuvuoden aikana.

Kurssiarviointi

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom)

Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, koulu voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

"Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. _ _ _ "

(Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom)

Kunkin oppiaineen pakolliset kurssit, opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit sekä koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan numeroin. Opinto-ohjaus arvioidaan suoritusmerkinnällä. Lisäksi sellaiset koulukohtaiset soveltavat kurssit, jotka perustuvat pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan opiskelijoiden toimintaan (esimerkiksi autokoulukurssi), voidaan arvioida suoritusmerkinnällä.

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.

Poissaolot ja myöhästymiset

"Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25§). Opiskelija voi olla poissa opetuksesta vain jos hän on saanut siihen luvan. Lupa voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä ja luvasta päättää opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän määräämä viranhaltija tai toimielin. Lupa voidaan myöntää sairauden tai muun ennalta arvaamattoman syyn takia myös jälkikäteen." (Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. s. 221)

Kaikki poissaolot pitää selvittää välittömästi kouluun palattaessa poissaolojen selvityslomakkeella jokaisen kurssin opettajalle. Alaikäisellä huoltaja varmentaa poissaolon syyn. Omalla ja/tai huoltajan selvityksellä opiskelija voi olla poissa kurssin opetuksesta enintään kolme opetuskertaa. Riippumatta kolmen ensimmäisen poissaolotunnin syystä, aina mikäli poissaolotuntien määrä nousee yli kolmen, on niiden perusteluksi oltava rehtorin tai terveydenhoitajan lupa tai esitettävä lääkärintodistus sairaudesta. Selvittämättömät poissaolot aiheuttavat kurssin täydentämisen tai keskeytyksen. Läsnäolo kurssin ensimmäisellä opetuskerralla on välttämätöntä. Poissaolo on sallittu vain pätevällä syyllä, ja opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolostaan ja sen syystä opettajalle jo etukäteen. Opiskelijan tulee saapua oppitunnille ajoissa.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Arviointi voidaan suorittaa vasta kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.:

Kurssin alussa opiskelijoille tulee ilmoittaa mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain (esim. poissaolot ja tehtävien laiminlyönti), sillä on vaikutusta kurssiarvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät saa olla siis pelkästään esim. kokeissa annetut näytöt.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan huomioiminen lukion arvioinnissa

Erityisjärjestelyt riippuvat opiskelijan tuen tarpeesta, mutta sellaisia voivat olla lisäaika, osittain tai kokonaan muu kuin koenäyttö, käsitteitä selventävät tekstit tms. Opiskelijan on kuitenkin saatava arvioinnin avulla realistinen käsitys edistymisestään. Erityisopettaja voi osallistua tarvittaessa opiskelijan arviointiin.

Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen

"Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukioasetus 810/1998, 9 § 1 mom)

"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukioasetus 810/1998, 9 § 2 mom)

Kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kurssin alussa ja niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Opinnoissa eteneminen

Etenemiseste on poistettu opettajakunnan 4.9.2012  ja neuvottelukunnan 10.12.2012 esityksestä ja johtokunnan hyväksynnällä 20.2.2013 )

Hylättyjen kurssien enimmäismäärässä noudatetaan kuitenkin periaatetta, joka on säädetty oppiaineen koko oppimäärän arvioinnista. (Ks. Oppiaineen arviointi.)

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom)

Kurssin uusiminen

Opiskelija voi uusia hylätyn kurssin joko uusintakuulusteluissa tai osallistumalla kurssin opetukseen ja kuulusteluihin. Kutakin hylättyä kurssia kohden opiskelija voi osallistua yhteen uusintakuulusteluun. Uusintakuulusteluihin on osallistuttava joko päättyneen jakson tai sitä seuraavan jakson uusintakuulustelussa. Uusintakuulusteluja järjestetään jakson päätyttyä. Ilmoittautuminen tapahtuu kansliasta saatavalla lomakkeella. Uusintakuulustelupäivät annetaan opiskelijoiden tietoon lukuvuoden alkaessa. Kurssin arvosanaksi merkitään arvosana, joka muodostuu uusintakuulustelun arvosanasta ja aiemmista kurssin näytöistä. Uusintakuulustelupaperiin opettaja merkitsee sekä uusintakuulustelun arvosanan että kurssin arvosanan.

Hyväksytyn kurssin opiskelija voi uusia vain osallistumalla kurssin opetukseen sekä sen kuulusteluihin. Kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi.

Opintojen hyväksilukeminen

"Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia." (Lukiolaki 629/1998, 23 § 1 mom)

"Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista." (Lukiolaki 629/1998, 23 § 2 mom)

Sen lisäksi, mitä lukiolaissa (L 629/98,23§) on säädetty, tulee opintojen hyväksilukemisella välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:

asteikko 1–5 lukioasteikko asteikko 1–3
1 (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2
5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.

Suoritukset muissa oppilaitoksissa

Lukion opiskelija voi lukea hyväkseen lukion oppimäärään sellaisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Nämä opinnot voivat korvata jonkin lukiokurssin tai ne voivat olla lukion kurssitarjonnan ulkopuolelta, jolloin kysymykseen tulevat Tampereen kaupungin alueella tarjottavat ns. yhteistoimintakurssit.

Opiskelijan tulee hakea päätöstä muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta ennen ko. opintojen aloittamista. Päätöksen tekevät rehtori ja oppiaineen opettaja tai opettajat.

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä.

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi toisena kielenä (S2) vieraskielisille -oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä -kursseista. Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi toisena kielenä (S2) oppimäärästä, mutta ei molempia.