Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.13. Kemia

5.13.1. Yleistä

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.

Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja luodaan myönteinen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan.

5.13.2. Opetuksen tavoitteet

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.13.3. Arviointi

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelytaitojen kehittyminen, johon kuuluvat

Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia. Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.

5.13.4. Aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on kemian kursseissa kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuntuntoisiksi ja ajatteleviksi kansalaisiksi. Opiskelija ymmärtää kemian merkityksen yksilölle, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Kemian opiskelu auttaa ymmärtämään erilaisten aineiden vaikutuksia ja luomaan sen pohjalta turvallisen elinympäristön.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on luonnonvarojen järkevä ja kohtuullinen käyttö sekä päästöjen rajoittaminen. Kulutusta vähentämällä ja järkeistämällä voidaan ympäristölle haitallisten aineiden määrää vähentää. Opetuksen tavoitteena on saada opiskelijasta aktiivinen kestävän kehityksen edistäjä. Opiskelija ymmärtää raaka-aineiden rajallisuuden ja tuotteiden kierrätyksen.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Lukion kemian opetuksen tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään laajan kemian teollisuutemme merkityksen. Kursseilla tutustutaan suomalaisen kemian teollisuuden historiaan ja nykypäivään. Kehitys varhaisesta puunjalostusteollisuudesta nykypäivän biokemialliseen osaamiseen ovat luoneet pohjaa suomalaisten kulttuuri-identiteettiin tieto-taito-osaajina.

Teknologia ja yhteiskunta

Uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja korvaavien aineiden kehittely ovat tärkeässä asemassa nyky-yhteiskunnassamme. Uusia merkittäviä tuotteita on kehitetty mm. tekstiilituotannossa ja metalleja korvaavien hiilikuitujen ja keraamien tuotannossa. Kemiallinen tutkimus ja kemian tuotteet ovat tärkeitä myös hyödynnettäessä maata ravinnon tuottamiseen. Kemian opiskelijaa kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen sekä osallistumaan yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä sitä koskevaan päätöksentekoon.

Viestintä- ja mediaosaaminen

Kemian kursseilla harjaannutetaan opiskelijoiden viestintätaitoja ja mediaosaamista. Opiskelijat tekevät oppilastöitä ja niistä työselostuksia. Kemian opiskelu auttaa havainnoimaan kriittisesti median kuvaamaa maailmaa.

5.13.5. Kurssit

Pakollinen kurssi

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Syventävät kurssit

2. Kemian mikromaailma (KE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

3. Reaktiot ja energia (KE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

4. Metallit ja materiaalit (KE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Koulukohtaiset syventävät kurssit

6. Kemian työkurssi (KE6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

7. Abikurssi (KE7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Osallistuminen kemian preliminäärikokeeseen.

8. Ihmisen kemia (KE8)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Osallistuminen kokeeseen