Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.12. Fysiikka

5.12.1. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija

Soveltavan kurssin tavoittee on, että opiskelijan

Soveltavan kurssin FY14 tavoitteena on, että opiskelijan

 

5.12.2. Kurssien suoritusjärjestys

Fysiikan kursseja on tarjolla 13, joista FY1 on pakollinen kaikille, FY2 - FY8 valtakunnallisia syventäviä kursseja, FY10, FY11 sekä FY13 koulukohtaisia syventäviä kursseja sekä FY12 ja FY14 koulukohtaisia soveltavia kursseja.

kurssi

Nimi

Luonne

edellyttää kurssit

FY1

Fysiikka luonnontieteenä

Pakollinen valtakunnallinen kurssi

 

FY2

Lämpö

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1

FY3

Aallot

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1

FY12

Teknologiapaja

 

Koulukohtainen soveltava kurssi

 

FY13

Ihmisen fysiikka

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

FY1

FY4

Liikkeen lait

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1

FY5

Pyöriminen ja gravitaatio

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1 ja FY4

FY6

Sähkö

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1

FY10

Työkurssi

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

FY1-FY6

FY7

Sähkömagnetismi

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1 ja FY6

FY8

Aine ja säteily

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

FY1-FY7

FY11

Kertauskurssi

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

FY1-FY8

FY14

Fysiikan tiedekoulu

 

Koulukohtainen soveltava kurssi

FY1-FY6

 

5.12.3. Fysiikan kurssien sisällöt

PAKOLLINEN KURSSI

FY1. Fysiikka luonnontieteenä

SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2. Lämpö

FY3. Aallot

FY4. Liikkeen lait

FY5. Pyöriminen ja gravitaatio

FY6. Sähkö

FY7. Sähkömagnetismi

FY8. Aine ja säteily

FY10. Fysiikan työkurssi

FY11. Fysiikan kertauskurssi

FY12. Teknologiapaja

FY13. Ihmisen fysiikka 

5.12.3. Fysiikan kurssien sisällöt

SYVENTÄVÄT JA  SOVELTAVAT KURSSIT

FY14. Fysiikan tiedekoulu

TAVOITTEET

Tiedekoulu -kurssille valitaan opiskelijat hakemuksen perusteella ja kurssin puitteissa järjestetään kaksi vaihtoehtoista kansainvälistä tiedekoulua:

  1. CERN tiedekoulu sisältönä hiukkasfysiikka Genevessä, Sveitsissä
  2. NOT (NORDIC OPTICAL TELESCOPE) tiedekoulu sisältönä astrofysiikka La Palman saarella, Espanjassa

 

 

 5.12.4. Arviointi

Kaikki fysiikan kurssit arvioidaan numeroarvosanoin.  Arviointi on jatkuvaa. Summatiivisia kokeita voidaan järjestää ja lisäksi arvioidaan tutkimustehtävien suunnittelu, suorittaminen ja raportointi.

Soveltavissa kursseissa arvioidaan erityisesti opiskelijan kykyä soveltaa aiempia fysiikan tietoja.

5.12.5. Aihekokonaisuudet

AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Fysikaalista tietoa luonnosta saadaan havainnoimalla ja mittaamalla. Fysiikan opiskelu antaa valmiuksia ajattelulle, jossa päätelmät tehdään todellisten, mittaamalla saatujen tietojen perusteella. Tällaisia päättelytaitoja tarvitaan päätöksenteossa kaikilla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän alueilla. Ihmiskunnan elämä maapallolla edellyttää suotuisia olosuhteita, joihin monet ihmisen toimenpiteet vaikuttavat. Demokraattisessa päätöksenteossa jokainen joutuu ottamaan kantaa esimerkiksi energian tuotantoon, elintason kohottamiseen ja ympäristökysymyksiin. Oman perustellun mielipiteen muodostamista energiantuotannosta ja siitä keskustelemista muiden kanssa harjoitellaan kursseilla FY1, FY2 ja FY8. Työtavoista erityisesti yhteistoiminnallinen laborointi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Taloudellinen vauraus on osa nykyistä yhteiskuntamme hyvinvointia. Teollistuminen ja teknologinen kehittyminen ovat osaltaan olleet mahdollistamassa länsimaista talouskasvua. Fysiikassa tarkastellaan sellaisia teknisiä oivalluksia, jotka ovat muuttaneet metsästys- ja maatalousyhteiskuntaa kohti nykyistä korkean teknologian mallia. Turvallisuusteemaa käsitellään erityisesti liikennefysiikassa (FY4), energiantuotannossa (FY2 ja FY8) sekä sähkötekniikassa (FY6).

KESTÄVÄ KEHITYS

Yksi ihmiskunnan suurimpia haasteita on siirtyä kestävän kehityksen mukaiseen energiatalouteen. Ilmaston muutosta voidaan hidastaa esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamisella, ydinvoiman käytöllä ja energian käytön hyötysuhteen parantamisella. Näitä teemoja käsitellään kursseilla FY2 ja FY8.

KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN TUNTEMUS

Ihminen on aina muodostanut käsityksensä maailmasta havaintojen, perimätiedon ja oivallusten kautta. Myyttinen maailmankuva on vaihtunut uskonnolliseksi ja edelleen tieteelliseksi. Kulttuuri kuvastaa oman aikansa käsitystä maailmasta. Fysiikalla tieteenä on suuri merkitys maailmankuvan muuttumisessa. Merkittävimpiä oivalluksia ovat olleet höyrykoneen ja sähkön keksiminen sekä modernin maailmankuvan kehittyminen. Tämän historiallisen kehityksen jäsentyminen tulee esille kaikilla fysiikan kursseilla, mutta erityisesti kursseilla FY1, FY2, FY6 ja FY8. Kulttuuri-identiteetin tunnistaminen mahdollistaa nykyisten arvojen välittämisen edelleen seuraaville sukupolville. Tieteellinen ja teknologinen maailmankuvamme rakentuu osin juuri fysiikan tietojen varaan.

TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA

Nyky-yhteiskunnassa käytössä oleva energiatekniikka, liikennevälineet, sähkö-, vesi- ja viemäriverkot sekä tiedonsiirtojärjestelmät ovat meille itsestään selviä. Kaikkien näiden järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon on tarvittu ja tarvitaan fysiikan tietoja. Eri alojen teknologioihin tutustutaan kaikilla fysiikan kursseilla, mutta erityisesti kursseilla FY1, FY2, FY7, FY8 ja FY12. Soveltavalla kurssilla FY12 tutustutaan elektroniikkaan. Elektroniikkaan perustuvia laitteita käytämme päivittäin monissa yhteyksissä.

VIESTINTÄ JA MEDIAOSAAMINEN

Jokaisella fysiikan kurssilla harjaannutetaan opiskelijoiden viestintätaitoja ja mediaosaamista. Yleensä kurssilla tehdään oppilastyö ja siitä työselostus. Selostus voi olla luonnontieteellinen asiateksti laboratoriotyöstä, tietokoneavusteisesta mittauksesta tai referaatti tieteellisestä artikkelista. Fysiikan opiskelu opettaa myös havainnoimaan ja erittelemään median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen, sillä fysiikan tietoja käytetään paitsi tekniikassa ja teollisuudessa myös mm. urheilussa, sääennusteissa, rikostutkimuksessa, arkeologiassa, viihteessä, taiteentutkimuksessa ja sodissa. Fysiikan tietojen karttuessa myös fysiikasta lainatulla käsitteistöllä mediassa esillä olevat virheelliset arkitiedot on mahdollista tunnistaa.