Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


3.4 Opiskelun erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Tukimuodoista neuvotellaan opiskelijahuoltoryhmässä ja niistä sovitaan yhdessä opiskelijan, huoltajien ja opettajien kanssa. Tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisuja ja tukitoimia opiskelu- ja etenemismahdolli­suuksien parantamiseksi ja koulusta pois jääneiden opiskelijoiden integroimiseksi takaisin opiskeluun ja kouluyhteisöön.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n (muutettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet järjestetään tarvittaessa siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon esimerkiksi pidentämällä koeaikaa, järjestämällä erillinen koetila ja tarvittavat apuvälineet. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset tukitoimet toteutetaan hänen erityistarpeidensa mukaan. Erityisopetusta kohdennetaan niille opiskelijoille, joilla on todettu erityisiä oppimisvaikeuksia. Jos opiskelijan oppimisvaikeudet tulevat ilmi vasta lukiossa, opettajat aloittavat tukitoimien suunnittelun ja toteuttamisen erityisopettajan tuella. Opiskelijoiden oppimista ja opiskelun edistymistä seurataan koko lukion ajan käyttäen esimerkiksi YTL:n kriteereihin pohjautuvia standardoituja testejä. Lukion erityisopetuksen ja koulun sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa oppimisvaikeuksien tai sosioemotionaalisten solmukohtien yli.

Lukioasetuksen 36§:n mukaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneelle tai muusta syystä sitä tarvitsevalle lukion opiskelijalle voidaan opiskelijan suostumuksella antaa tukiopetusta. Tukiopetuksen tarkoituksena on auttaa koulun toimenpitein opiskelijaa, jolla on vaikeuksia edetä opinnoissaan. Syy vaikeuksiin voi olla tilapäinen, esimerkiksi sairaudesta johtuvan poissaolon aiheuttama tai vähitellen pitkän ajan kuluessa kehittynyt jälkeenjääneisyys jossakin oppiaineessa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukiopetusta joko työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Opettajaharjoittelijoita voidaan käyttää tukiopetuksessa apuna.