Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.4. Englannin kieli

Yleistä

Arviointi

5.4.1. Pakolliset kurssit

ENA01       NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA

Suoritusjärjestys                   Ennen kurssia ENA02

Aihepiirit

Kielioppi

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämisharjoituksia  painottaen erityisesti suullisen kielitaidon käyttöä arkielämän tilanteissa samalla harjoitellen ja vahvistaen verbiopin hallintaa. 

ENA02       VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA

Suoritusjärjestys                   Ennen kurssia ENA03

Aihepiirit

Kielioppi

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämisharjoituksia nuorten maailmaan ja harrastuksiin liittyvistä aiheista samalla harjoitellen mainittuja kielioppiasioita. Erityisohjausta suullisen esityksen valmistamiseen.

ENA03       OPISKELU JA TYÖ

Suoritusjärjestys                   Ennen kurssia ENA04

Aihepiirit

Kielioppi

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämisharjoituksia opiskeluun, työnhakuun sekä eri ammatteihin liittyvistä aiheista. Harjoitellaan virallisen kirjeen kirjoittamista. Kielitaidon eri osa-alueista kirjoittaminen on korostetusti esillä.

ENA04       YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

Suoritusjärjestys                  Suoritusjärjestys vapaa kurssin ENA03 jälkeen

Aihepiirit

Kielioppi

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämisharjoituksia painottaen erityisesti laajempien teksti­kokonaisuuksien ymmärtämistä. Lukeminen korostetusti esillä, samoin tiivistelmän laatiminen.

ENA05       KULTTUURI

Suoritusjärjestys                   Suoritusjärjestys vapaa kurssin ENA03 jälkeen

Aihepiirit

Kielioppi

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri kulttuurin aloihin tekstien, äänitteiden ja vi­deoiden avulla. Luetaan englanninkielinen kirja tai novelleja ja tehdään niiden pohjalta erilaisia kirjallisia tehtäviä, referaatti tai suullinen esitelmä.

ENA06       TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA

Suoritusjärjestys                   Suoritusjärjestys vapaa kurssin ENA03 jälkeen

Aihepiirit

Kielioppi

Kuuntelu-, puhumis-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämisharjoituksia aihepiireistä; lisänä ajankohtaista materiaalia.

5.4.2. Valtakunnalliset syventävät kurssit

ENA07       LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Aihepiirit

Kielioppi

ENA08  PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Aihepiirit

Kehitä suullista kielitaitoasi ja opi selviytymään puhetilanteista tyylikkäästi. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa monipuolisesti ja innostavasti. Puhumisen aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat siten, että samalla kerrataan aiempien kurssien keskeisintä sanastoa. Lisäksi kurssilla opiskellaan englannin kielen tavallisimpia fraasiverbejä.

Kurssin puhekokeesta saat erillisen taitotasodiplomin.

5.4.3. Koulukohtaiset syventävät kurssit

ENA09       KARTUTA SANAVARASTOASI

Kurssi on tarkoitettu lukionsa aloittaneille oppilaille. Kurssilla laajennetaan sanastoa tehokkaasti erilaisin harjoituksin.

ENA10 YHTEINEN MAAILMAMME

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä runsaan lähdeaineiston avulla. Kurssilla harjoitellaan medialukutaitoa ja materiaalina käytetään sanoma- ja aikakauslehtiä, tv-sarjoja, elokuvia ja Internet-lähteitä. Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää englannin taitojansa haastavan, autenttisen materiaalin avulla. Kurssia suositellaan 2. ja 3. vuoden opiskelijoille.

ENA11       KIRJALLISUUS JA LUOVA KIRJOITTAMINEN

Kurssilla opiskelija tutustuu anglosaksiseen kirjallisuuteen eri aika- ja tyylikausilta. Omien tekstien tuottaminen eri tyylilajeja kokeillen on kurssin toinen painopistealue.

ENA12       ABIKURSSI

Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri teksti- ja tehtävätyyppejä  sekä yksilöllistä ohjausta tueksi yo-kirjoituksiin valmistautumisessa.

Kielioppi

ENA13          PERUSTIEDOT VAHVOIKSI

TAVOITTEET

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on hatarat pohjatiedot (esimerkiksi peruskoulun päättöarvosana on 7 tai sitä heikompi).

Tavoitteena on vahvistaa ja parantaa opiskelijan  kirjallisia, suullisia ja tuottamisen valmiuksia ja siten luoda opiskelijalle hyvät kielen opiskelun perusvalmiudet.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssi sisältää opiskelutaitojen hiomista, englannin peruskieliopin kertausta ja runsaasti suullisia harjoituksia opiskelijoiden yksilöllisten  tarpeiden mukaan.

ARVIOINTI

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin kokeiden sekä tunnilla osoitetun suullisen kielitaidon ja aktiivisuuden sekä harrastuneisuuden perusteella.

Sopimuksen mukaan kurssin arvioinnissa voidaan käyttää portfoliota.

Opiskelijaa ohjataan arvioimaan omaa kielitaitoaan ja työskentelyään

 

ENA15 BUSINESS ENGLISH

Suoritusjärjestys: Vapaa ENA04-kurssin jälkeen. Tarkoitettu erityisesti talous- ja elinkeinoelämälinjan opiskelijoille.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

KESKEISET SISÄLLÖT

ARVIOINTI

Numeroarviointi 4-10, jonka perustana ovat:

 

ENA16 ENGLANNIN VARIKKOKURSSI 1

Lukiolaisille, joilla on vaikeuksia englannin kurssien suorittamisessa

Tavoitteena on antaa apua itsenäisen kurssin suorittamiseen, ohjausta opiskeluun esim. poissaolojen takia, tukea/antaa tukiopetusta tilapäisissä vaikeuksissa

Sisällöt: Opettajan ja opiskelijan yhteisesti laatimat yksilölliset tukitarpeet huomioivat sisällöt