Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.15. Elämänkatsomustieto

5.15.1. Pakolliset kurssit

ET1 Hyvän elämän perusteita etsimässä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Kurssilla käsitellään hyvän elämän perusteita erilaisista näkökulmista. Pohditaan millaisista aineksista oma hyvä elämä koostuu ja miten voi omalla toiminnallaan tukea sekä oman että muiden hyvän elämän toteutumista. Kurssin aiheina ovat eettiset valinnat ja niiden perusteet, arvojen asema ihmisen toiminnassa, erilaiset eettiset ajatteluperinteet, etiikka erilaisissa elämäntilanteissa, elämänhallinnan keinot monimuotoisessa maailmassa, erilaiset maalliset ja uskonnolliset elämänkatsomukset.

Kurssin aikana arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen osaamisen (eettiset taidot ja valmiudet) kehittymisen lisäksi opiskelijan valmiutta tarkastella hyvän elämän perusteisiin liittyviä katsomuksellisia aiheita monipuolisesti, taitavasti ja luovasti.

Arviointi 4-10.

ET2 Maailmankuvat tutkimuksen kohteena

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Kurssilla käsitellään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen rakennetta, asemaa ja merkitystä ihmisten elämässä. Lisäksi perehdytään erilaisten maailmankuvien sekä maailmankatsomusten tapoihin käsitteellistää maailmaa ja jäsentää ihmisen asemaa maailmassa. Kurssilla vertaillaan uskonnollisia, poliittisia ja tieteellisiä maailmankatsomuksia toisiinsa ja pohditaan erilaisten maailmankuvien mahdollisuuksia täydentää toisiaan. Aiheena on myös maailmankuvan sisältöön vaikuttavien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen instituutioiden roolin pohtiminen. Lisäksi kurssilla tutkitaan länsimaisen maailmankuvan kehittymistä aatehistoriallisesta näkökulmasta. Koko kurssin ajan pohdinnoissa on mukana rationaalisen maailmankuvan ja maailmankatsomuksen muodostamisen mahdollisuudet ja rajoitukset.

Kurssin arvioinnissa painottuu maailmankuvaa ja maailmankatsomusta koskevien käsitteellisten valmiuksien omaksuminen ja hallinta. Tämän lisäksi arviointi kohdistuu opiskelijan kykyihin tunnistaa ja ilmaista erilaisten ajattelutapojen ja elämäntapojen maailmankatsomuksellisia perusteita.

Arviointi 4-10.

ET3 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi 4-10.

5.15.2. Syventävät kurssit

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5)

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.
Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt