Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.10 Biologia

5.10.1. Yleistä

Biologiassa käsitellään elollisen luonnon rakenteita ja järjestelmiä elämän eri tasoilla: solu, eliö, populaatio, eliöyhteisö, ekosysteemi, biosfääri. Lisäksi perehdytään evoluutioon sekä luonnossa esiintyviin vuorovaikutussuhteisiin ja niihin vaikuttaviin säätelymekanismeihin. Tieteenä biologialle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biologialla on liittymäkohtia muihin luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin.

Opiskelijoita johdatetaan tutustumaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteisiin käytännössä ja hyödyntämään alan asiantuntemusta yhteistyössä yliopiston muiden laitosten kanssa. Aiheita lähestytään kannustamalla opiskelijoita tutkivaan oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia.

5.10.2. Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.10.3. Aihekokonaisuudet

Kestävä kehitys sekä hyvinvointi ja turvallisuus


"Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva ja ohjattu yhteiskunnan muutos, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet." Biologian opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ekologisen kestävän kehityksen merkitykseen ihmisen ja muun luonnon hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa.

Teknologia ja yhteiskunta
Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisen perustarpeiden näkökulmasta hyödylliseen ja hyödyttömään teknologiaan ja niiden ympäristövaikutuksiin. Opiskelijat pohtivat omien elintapojensa ja valintojensa ympäristövaikutuksia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Syventävillä ja soveltavilla kursseilla tutustutaan myös biologian alan uusiin teknologisiin sovellutuksiin ja niiden hyödyntämiseen biotieteissä

Viestintä- ja mediaosaaminen
Opiskelijoita ohjataan median välittämän tiedon kriittiseen tarkasteluun ja monenlaisten tietolähteiden käyttöön. Opiskelijoita innostetaan tieteelliseen harrastamiseen. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, mm. tiedon haku ja lähteiden merkitseminen, ovat opiskelun perustaitoja

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
Opiskelijoita kannustetaan seuraamaan aktiivisesti ympäristöasioihin liittyvää päätöksentekoa ja heitä opastetaan kansalaisvaikuttamiseen. Pirkanmaan ja Tampereen vilkas elinkeinoelämä ja laaja koulutustarjonta mahdollistavat yhteistyön eri tahojen, muun muassa yliopiston eri laitosten sekä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
Oman kulttuurisen identiteetin vahvistumiseen ohjataan kursseilla perehdyttämällä opiskelijoita kotimaisen luonnon ja biologisen tutkimuksen tuntemiseen. Paikallisuutta korostetaan kaikissa kursseissa nostamalla eri aihealueista esiin tamperelaisia ja pirkanmaalaisia esimerkkejä.

5.10.4. Kansainvälisyys

Biologian kursseilla käsiteltävien asioiden yhteydessä käytetään runsaasti esimerkkeinä eri puolilla maailmaa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Bioteknologian tutkimukset ja sen käyttö tulevaisuudessa ihmisten ja muun eliökunnan hyväksi ovat tärkeä kansainvälinen osa biologian opetuksessa. Ekologian opiskelussa käsitellään eri puolilla maailmaa olevien ekosysteemien biodiversiteettiä ja siihen liittyviä ongelmia sekä ihmisen vaikutuksen voimakkuutta siihen.

Joillakin biologian kursseilla voidaan osallistua koulun Comenius-projektiin ja opiskelijat tekevät yhteistyötä ystävyyskoulujemme opiskelijoiden kanssa yhteisesti sovituista teemoista.

5.10.5. Arviointi

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella.

Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

5.10.6. Kurssien suoritusjärjestys

Suositeltava kurssien suoritusjärjestys:

5.10.7. Pakolliset kurssi

1. Eliömaailma (BI1)

Tavoitteet


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä

Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen

Evoluutio – elämän kehittyminen

Miten luonto toimii?

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Solu elämän perusyksikkönä

Solun energiatalous

Solujen toiminnan ohjaaminen

Solujen lisääntyminen

Periytymisen perusteet

Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

5.10.8. Syventävät kurssit

3. Ympäristöekologia (BI3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Ekologinen tutkimus

Biodiversiteetti ja sen merkitys

Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

Suomen luonnon haavoittuvuus

Kestävä tulevaisuus

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien, tutkimustaitojen sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

4. Ihmisen biologia (BI4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet

Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys

Elintoimintojen säätely

Ihmisen lisääntyminen

Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys

Perimän merkitys

Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

5. Bioteknologia (BI5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä

Solut proteiinien valmistajina

Geenien toiminta

Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet

Mikrobit ja niiden merkitys

Biotekniikka teollisuudessa

Kasvien ja eläinten jalostus

Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

5.10.9. Koulukohtaiset syventävät  kurssi

6. Biologian kertauskurssi abeille (BI6)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:

Opiskelija osaa:

Opiskelija

Keskeiset sisällöt 

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

7. Ekologian maastokurssi (BI7)

Tavoitteet

Opiskelijat oppivat:

Keskeiset sisällöt 

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan aktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä tutkimusraportin ja -esityksen perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

8. Tiedekurssi lääketieteestä ja biologiasta kiinnostuneille (BI8)

Tavoitteet 

Keskeiset sisällöt 

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä kokeiden perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

10. Biologian laborointikurssi (BI10)

Tavoitteet 

Keskeiset sisällöt 

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja kirjallisten tehtävien perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

11. Molekyylibioteknologia (BI11)

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kirjoittama laborointien työselostus sekä paneutuminen työskentelyyn laboratoriossa. Kirjallista kurssikoetta ei pidetä.

 12. Talviekologian maastokurssi (BI12)

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

Osa kurssista suoritetaan koululla ja maasto-osuus tapahtuu Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella.

Arviointi

Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan aktiivisuuden, kirjallisten tehtävien sekä tutkimusraportin ja -esityksen perusteella. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

13. Syövän biologia (BI13)

Tavoitteet

Keskeiset sisällöt

Arviointi