Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


1. Tampereen normaalikoulun arvot ja toiminta-ajatus

1.1. Lukio-opetuksen arvopohja ja tehtävät

Tampereen normaalikoulun lukion arvomaailman perustana ovat kansalaisen perusoikeudet ja yleis­maailmalliset ihmisoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen.

Lukiomme keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä tukea ja kannustaa heitä lukion jälkeisiin opintoihin. Pidämme tärkeänä, että jokainen opiskelija osaa arvostaa jatkuvaa itsensä kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Samalla korostamme laaja-alaisen yleissivistyksen merkitystä.

Tarjoamme opiskelijoille jo lukioaikana mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien luomiseen ja kokemusten vaihtamiseen. Tässä työssä arvoperustana on suomalainen sivistyshistoria osana pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Tampereen normaalikoulussa opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja omaksuu kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää tietotaitoa. Pidämme tärkeänä, että opiskelija voi muodostaa käsityksensä maailmasta ja sen kulttuurien moninaisuudesta pohjautuen suvaitsevaisuuteen ja vahvaan globaalietiikkaan.

Koulun opetus tähtää lukiolaisen kriittisen yhteiskunnallisen ajattelun kehittämiseen. Korostamme kaikessa oppimisessa aktiivisen kansalaisuuden näkökulmaa.

1.2. Arvojen toteutuminen koulutyössä

Koulun oppimisen arkeen kuuluvat monipuoliset oppimisen muodot ja erilaiset oppimisympäristöt. Koulu­työhön voi kuulua normaalin luokkaopiskelun lisäksi projektityötä ja työskentelyä teemapäivinä. Lukiomme opetus, opettajat ja muu toiminta ovat läheisessä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Opiskelijan on mahdollista valita myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kursseja opinto-ohjelmaansa.

Opiskelu Tampereen normaalikoulun lukiossa on oppijakeskeistä ja opiskelijalähtöistä. Opiskelijoita rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä ja heitä kuunnellaan koulua kehitettäessä. Dialogisuus on keskeinen lähtökohta koulun toiminnassa. Opettajan, muun henkilökunnan ja opiskelijan välinen kunnioitus on kaiken koulutoiminnan pohja.

Painotamme ajankohtaisen oppimateriaalin ja median tuottaman aineiston kriittistä käyttöä kaikessa opiskelussa.

Lukiomme tähtää Tampereen yliopiston opetusharjoittelukouluna opetuksen jatkuvaan kehittämiseen, korkeaan tasoon ja oppimisen laadukkuuteen. Tulevien aineenopettajien koulutus ja opettajien täydennys­koulutus ovat olennainen osa normaalikoulun työtä, ja sitä syystä opetuksen monipuolinen kehittäminen on keskeistä koulumme toiminnassa.

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä näkyy kaikessa koulun arjessa. Arvostamme myös terveitä elämäntapoja.