Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


4.3. AIHEKOKONAISUUDET

Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija osaa

Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa oppiaineeseen luontuvalla tavalla sekä lukion toimintakulttuurissa. Aihekokonaisuuksien pääasiat sisältyvät opetussuunnitelman ainekohtaisiin osiin.

4.3.1. AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Osallistumisen tasot ovat paikallinen, valtakunnallinen, eurooppalainen sekä globaali.

Tavoitteena on, että opiskelija

Vastuunottoa ja osallistumista sekä yrittäjyyttä edistetään käytännön koulutyön järjestelyillä:

4.3.2. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS

Lukioyhteisössä tulee luoda edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Aihekokonaisuus kannustaa toimimaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Se vakiinnuttaa hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti elämän kriisitilanteissa.

Tavoitteena on, että opiskelija

Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistetään seuraavin keinoin

4.3.3. KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja maapallon kestokyvyn rajoihin. Lukion tulee kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta.

Tavoitteena on, että opiskelija

Opiskelijoista kasvatetaan ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Kouluympäristössä tämä näkyy mm. seuraavasti:

4.3.4. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN TUNTEMUS

Lukiokoulutuksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään äidinkielen, men­nei­­syyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten sekä muiden opiskelijalle merki­tyk­sellisten asioiden avulla. Opiskelijan tulee tietää, mitä yhteiset pohjoismaiset, eurooppalaiset ja yleis­inhimilliset arvot ovat ja miten ne tai niiden puute näkyvät omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Lukion tulee tarjota opiskelijalle runsaasti mahdollisuuksia ymmärtää, miten kulttuuri­perintömme on muodostunut ja mikä voi olla hänen tehtävänsä kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja uudistajana.

Lukion tulee vahvistaa opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta, joiden perustalta on mahdollista saavuttaa kulttuurien välisen toiminnan taito ja menestyä kansainvälisessä yhteistyössä.

Tavoitteena on, että opiskelija

Kansainvälisyyskasvatus on lukio-opetuksen painopisteenä. Lähtökohtana eri oppiaineissa on oma kulttuuri-identiteetti ja omien juurien tuntemus. Opiskelijalle tarjotaan myös sekä tiedollisesti että kokemuksellisesti mahdollisuuksia tutustua muihin kulttuureihin ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä.

4.3.5. TEKNOLOGIA JA YHTEISKUNTA

Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan. Teknologian perustana on luonnossa vallitsevien lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opetuksessa korostetaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista prosessia.

Tavoitteena on, että opiskelija

Aihekokonaisuuden tulee ohjata opiskelija pohtimaan teknologian kehittämistä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa. Hänen on opittava teknologian kehittämistyöhön kuuluvaa innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Hänen tulee oppia tarkastelemaan teknologian arvolähtökohtia ja seurannaisvaikutuksia. Nykyihmisen riippuvuutta teknologiasta tulee tutkia ja pohtia yksilön, työelämän ja vapaa-ajan kysymyksinä. Erityisesti kiinnitetään huomiota ihmisen perustarpeiden näkökulmasta välttämättömään ja ei-välttämättömään teknologiaan. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen sekä osallistumaan yksilönä ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sitä koskevaan päätöksentekoon. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan teknologian kehittämistä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Opiskelija oppii teknologian perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa. Hän oppii arvioimaan ja soveltamaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa teknologiaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita opinto-ohjelmaansa teknologiapaja -kurssi sekä yhdessä Teknillisen yliopiston kanssa toteutettava fysiikan työkurssi.

Työelämään tutustumisjaksolla II vuosikurssin opiskelijat tutustuvat myös Tampereen alueen teknologia­yrityksiin.

4.3.6. VIESTINTÄ JA MEDIAOSAAMINEN

Lukio-opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmär­rystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme. Lukion tulee vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyötä paikallisen / alueellisen median kanssa. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään mediavaikutuksia, median roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana sekä maailman- ja minäkuvan muokkaajana. Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen. Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.

Tavoitteena on, että opiskelija

Mediataitoja opiskellaan sekä viestien lähettämisessä että vastaanottamisessa. Eri oppiaineissa käytetään erilaisia viestintätekniikoita. Mediataitoja harjoitellaan mm. seuraavasti: